Fix readme
[terminatorX.git] / knob / Makefile
2004-11-01 terminatorXInitial checkin - Alex